Stand van zaken voormalig ziekenhuisterrein

Op 14 december heeft een deel van de omwonenden van het voormalig ziekenhuisterrein een brief gekregen van de gemeente. Hierin staat dat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, maar dat er nog veel schone grond aangevoerd moet worden. Daarna kan pas worden begonnen met het inzaaien van het gras en ook dan kan de schutting pas weg. Dit zal pas op zijn vroegst in januari plaatsvinden, maar is afhankelijk van het weer. Het zou ons dus niets verbazen dat we dan over maart praten.
Over de bestemming zelf zijn wij nog in gesprek met de gemeente en op 5 januari a.s. hebben wij weer overleg hierover.

De volledige brief van de gmeente kunt u hier lezen.

Geplaatst in Bestemming ziekenhuisterrein, Sloop ziekenhuisterrein | 1 reactie

Werkatelier inrichting voormalig ziekenhuisterrein

Op 23 mei jl. vond een eerste bijeenkomst plaats van een viertal vertegenwoordigers van de Stichting Rondom het Ziekenhuis met de heren Wauben, Faworek en Heyman van de gemeente Sittard-Geleen.

Deze bijeenkomst heeft geleid tot een tweede bijeenkomst op 15 juni, waarvoor tevens buurtbewoners werden uitgenodigd die suggesties voor herinrichting van ziekenhuisterrein en ‘t Franse klooster op de website van de stichting hadden geplaatst. In de loop van deze sessie kwam een eerste grove schets voor herinrichting van het ziekenhuisterrein tot stand. De bijeenkomst vond plaats in het pand van L4U op de Steenweg. Gaandeweg vonden ook leden van L4U aansluiting bij de gedachtewisselingen en discussies en werd besloten tot een derde bijeenkomst waarop L4U een nadere uitwerking van de opgeworpen ideeën en gedachten zou presenteren.

Die derde bijeenkomst vond plaats op 12 juli. Opnieuw sloten enkele nieuwe belangstellende buurtbewoners aan als ook vertegenwoordigers van de “Stichting behoud Franse Klooster Sittard”. In deze bijeenkomst heeft Mark Proosten namens L4U een basisplan gepresenteerd waarop behoudens enkele kritische kanttekeningen in het algemeen zeer positief gereageerd werd. Ook nu, terugkijkend, is de houding van de deelnemers nog steeds positief.

In het basisplan wordt voortgeborduurd op de schets van 15 juni. In dit plan wordt echter nadrukkelijk een verbinding gelegd tussen het terrein, het resterende Franse klooster en de gewezen bebouwing. Met nadruk wordt gesteld dat het een basisplan betreft, dat verdere ontwikkeling van de tijdelijke herinrichting, nadere invulling en aanvullende initiatieven tot realisatie behoeft.

Voor een weergave van een van de werkateliers zie Verslag werkateliers

Voor het eindresultaat van de werkateliers zie Transformatie_park

Geplaatst in Bestemming ziekenhuisterrein | 1 reactie

Afvoer puin ziekenhuis

Sloopbedrijf Pongers is m.i.v. maandag 2 mei j.l. begonnen met het transport van 30.000 ton granulaat (gebroken betonpuin) vanaf de slooplocatie aan de Walramstraat. Dit zal ca. vier weken in beslag nemen.

De vrachtauto’s maken hiervoor gebruik van de in- en uitgang van het werkterrein aan de Elisabeth van Barstraat.

Wanneer het restant granulaat zal worden afgevoerd is nog niet geheel duidelijk.

E.e.e. is door Orbis op 28 april jl. meegedeeld in een brief aan de (directe-) omwonenden van het voormalige ziekenhuisterrein.

Geplaatst in Sloop ziekenhuisterrein | Een reactie plaatsen

Laatste fase van de sloop

In de week van 7 februari is gestart met de sloop van het laatste gebouw van het voormalige Maaslandziekenhuis, namelijk de Hoogbouw waar de meeste verpleegafdelingen waren gehuisvest. Vrij vlug constateerde sloopbedrijf Pongers dat er enige tientallen vleermuizen aanwezig waren en zijn de sloopwerkzaamheden gestopt. Conform de richtlijnen van Pongers en op basis van de Flora- en Faunawet is een extern onderzoek ingesteld en zijn inderdaad vleermuizen aangetroffen. De werkzaamheden hadden niet tot slachtoffers geleidt. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn maatregelen genomen om de vleermuizen de kans te geven elders hun heil te zoeken. Op maandag 14 februari zijn de sloopwerkzaamheden weer van start gegaan.

Wat de verkoop van het terrein betreft doorlopen wij momenteel een oriëntatiefase waarin we met betrokken partijen de eisen voor de verkoopprocedure en de mogelijkheden voor het terrein, inclusief het Klooster, in kaart brengen.  Ook hierover zullen we u op een later moment nader informeren.

Geplaatst in Sloop ziekenhuisterrein | Een reactie plaatsen

Informatiebijeenkomst 14 februari 2011

Ook al hebben we de uitnodiging nog niet binnen, we weten inmiddels dat op maandag 14 februari vanaf 19:00 uur een informatiebijeenkomst gehouden zal worden m.b.t. de voorgenomen verplaatsing van de Nettorama naar de Budolocatie.
De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 14 februari 2011 van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur in Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 (Odapark) te Sittard.

Nettorama heeft SATIJNplus Architecten opdracht gegeven, binnen de ruimtelijke uitgangspunten, een ontwerp op te stellen.
Nettorama heeft als initiatiefnemer van het project aangegeven graag in interactie met de omwonenden te gaan om op deze wijze maximaal met de aandachtspunten rekening te kunnen houden bij het maken van een ontwerp.

Wij hopen op een hoge opkomst.

Geplaatst in Budolocatie-nettorama | 2 reacties

Schijn een lichie op mij

De goddelijke voorzienigheid geeft nog eenmaal licht. Foto Math. Maas. Klik op de foto voor een grotere weergave

Er zijn soms ook nog positieve dingen te melden rondom de sloop van het ‘oude’ ziekenhuis. Fotograaf Math. Maas schoot deze bijzondere foto onlangs. Vroeger heette het ziekenhuis ‘De Goddelijke voorzienigheid’. Iets van dat Goddelijke licht misschien?

Geplaatst in Sloop ziekenhuisterrein | Een reactie plaatsen

Sloop complex

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden alle activiteiten m.b.t. de ontwikkelingen rondom het voormalige Maaslandziekenhuis.

Sloop vertraagd

Tijdens de sloop van het voormalige Maaslandziekenhuis is geconstateerd dat de gebouwen meer asbest bevatten dan uit de vooraf uitgevoerde inventarisaties naar voren is gekomen.

Het verwijderen van het extra asbest heeft gevolgen voor de planning van de werkzaamheden. De eerder genoemde einddatum van eind december 2010 zal niet gehaald worden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden voor het voorjaar van 2011 worden afgerond. Het verwijderen van alle asbesthoudende materialen gebeurt volgens de wettelijke voorschriften.

De omwonenden worden hierover deze week per brief geïnformeerd. Wij houden u via deze site op de hoogte over de stand van zaken.

Inloop middagen voor omwonenden

Vanaf eind maart worden met uitzondering van juli en augustus inloopmiddagen gehouden voor omwonenden van het voormalige Maaslandziekenhuis. De buurtbewoners krijgen informatie over de vorderingen van de sloop en kunnen vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de aannemer en de directievoerder van Orbis.

In het gebouw waar de Technische Dienst aan de Heinseweg zat, worden de bijeenkomsten gehouden.

Het sloopterrein mag wegens veiligheidsredenen niet betreden worden. Op de site kunnen foto’s van de sloop bekeken worden en leest men meer over de sloop.

De omwonenden hebben inmiddels een flyer in de brievenbus gekregen, waarop de data van de inloopmiddagen staan genoemd. Hierbij staan ze nog een keer op een rijtje:

 • 20 mei
 • 17 juni
 • 15 juli
 • 21 oktober
 • 18 november

Start 0-meting

Vanaf 15 februari valt bij de omwonenden van het Maaslandziekenhuis een brief in de bus van Quattro Extpertise B.V. Dit bureau gaat in opdracht van het sloopbedrijf Pongers een zogenaamde 0-meting uitvoeren. Tijdens de 0-meting worden bouwkundige gebreken zoals scheurvorming aan de binnen- en buitenkant van een woning vastgelegd

Eventuele gebreken worden in een rapport beschreven met daarbij foto’s van de gebreken.

Het rapport is later het uitgangspunt als beoordeeld moet worden of aan een woning schade is ontstaan nadat de sloop is gestart.

Niet alle woningen komen voor een 0-meting in aanmerking. Alleen woningen die binnen een straal van 100 meter van de sloopplaats staan, krijgen een 0-meting. Bewoners van deze woningen ontvangen dus de brief.

Nadat de 0-meting is uitgevoerd, ontvangen de bewoners een inlogcode en een wachtwoord waarmee ze de resultaten van de 0-meting kunnen bekijken op de website van Quattro. Op de site is ook achtergrondinformatie over de 0-meting te vinden.

Buurtbewoners geïnformeerd over sloop

Ruim honderd omwonenden van het voormalig Maaslandziekenhuis werden op dinsdagavond 19 januari uitvoerig geïnformeerd over wat hen te wachten staat tijdens het sloopproces. Cees Sterk, voorzitter Raad van Bestuur Orbis Medisch en Zorgconcern, gaf in een terugblik op 2009 aan hoe en waarom de sloop van de Walramlocatie en de overlevingskansen van Orbis aan elkaar gekoppeld waren. “Het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen was bereid om borg te staan, mits Orbis zou overgaan tot de sloop van het voormalig Maaslandziekenhuis.”

Lees hier het volledige verslag

Voorgenomen informatiebijeenkomt m.b.t. sloop ziekenhuiscomplex

In oktober 2009 zal er informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners georganiseerd worden waarin de sloopplannen worden toegelicht door het sloopbedrijf. Wij zullen u daar tijdig van op de hoogte stellen

Gesprekverslag met Orbis en gemeente juni/juli 2009

Op 15 juni en 27 juli 2009 zijn er gesprekken geweest met Orbis en de gemeente Sittard – Geleen. Een samenvatting van deze gesprekken is aan de buurt medegedeeld in de nieuwsbrief van augustus 2009.
Link naar de Nieuwsbrief van augustus 2009

Gesprekverslag met Orbis en gemeente maart 2009

Op 4 maart 2009 is er een gesprek geweest van het bestuur van onze stichting met vertegenwoordigers van ORBIS en de Gemeente Sittard-Geleen.
Link naar het gespreksverslag van deze bijeenkomst.

Grafitti

Het kon niet uitblijven! Niet alleen de schutting wordt “versiert” met graffiti, ook in de Overhovenerstraat zijn medio maart verschillende garagepoorten en vensters beklad.
Bijgaand de de brief van raadslid mevrouw Yvonne Baetens waarin zij vragen aan het College richt aangaande deze situatie.
Link naar de Brief aangaande graffiti.

Geplaatst in Sloop ziekenhuisterrein | Een reactie plaatsen

Wijziging parkeerbeleid

De Gemeente heeft tot een aantal wijzigingen in de parkeersituatie van onze buurt besloten. Dit betreft zowel bewonersvergunningen als zakelijke vergunningen. Hier beneden volgen enkle links naar de oude verordening en de per 1 augustus 2009 doorgevoerde wijzigingen.

De laatste wijzing betreft hoofdzakelijk het intrekken van vergunninghoudersparkeren op de parkeerplaats aan de Parallelweg en het uitbreiden daarvan op de Overhovenerstraat. Alsmede het uitbreiden van zakelijk parkeren op de Heinseweg.

Parkeerbeleid 2005
Verordening parkeerbelasting 2008
Raadsbesluit Parkeerverordening 2008
Wijziging aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren 2009

Geplaatst in Overig nieuws | Een reactie plaatsen

Bestemming ziekenhuisterrein Sittard

Er bestaan al geruime tijd plannen hoe het terrein ingericht kan worden nadat het ziekenhuis de lokatie verlaten heeft en het complex gesloopt is. Het terrein is onderdeel van het plan Coenen, genaamd Zitterd Revisited.

Niet alleen de plannen m.b.t. het ziekenhuisterrein, maar ook de voorgenomen ontwikkelingen rondom het station, de Rijksweg Noord en Haspelsestraat (de Dobbelsteen) en de Steenweg (het zgn. Kristallisatiepunt), alle onderdeel van het plan Zitterd Revisited, zullen van invloed zijn op de buurt.

Op deze pagina willen wij de buurtbewoners op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op dit gebied.

link site Zitterd Revisited

Geplaatst in Bestemming ziekenhuisterrein | 1 reactie

Stand van zaken sloop

Op zaterdag 31 januari 2009 is het ziekenhuis verhuisd naar de nieuwe locatie tussen Sittard en Geleen. De eens zo drukke buurt blijft achter met een groot, leeg gebouwencomplex omheind met een lelijke schutting.

Het voormalige ziekenhuis in Sittard verborgen achter een lelijke schutting.

Hoelang blijft de schutting staan en wanneer wordt er gesloopt?

Op 27 januari 2009 vond er een informatiebijeenkomst plaats georganiseerd door Orbis (eigenaar van het oude ziekenhuis) en de Gemeente Sittard.
Onderwerp van deze bijeenkomst was om de buurt te informeren over de verhuizing en de bestemming van het terrein. Met name over dit laatste punt is er grote onvrede bij de buurtbewoners.

O.a. de volgende hoofdpunten werden medegedeeld:

 • Voor de openbare veiligheid is er een schutting geplaatst die zoveel mogelijk achter het bestaande groen wordt neergezet
 • Er zal 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaking zijn
 • Het ligt in de bedoeling om de schutting te laten beschilderen door kinderen of met “gewenste graffiti”
 • Orbis heeft de intentie uitgesproken het complex zo vlug mogelijk te willen slopen
 • De sloop zelf zal ongeveer een jaar in beslag nemen
 • Als verdere ontwikkeling van het terrein langer op zich laat wachten is het de bedoeling om na de sloop het terrein in te zaaien
 • Orbis zal de buurt elk kwartaal bijpraten over de ontwikkelingen.

link naar verslag info-avond 27-jan-2009

Uitzicht op spoedige sloop!

Orbis en de Gemeente hebben zich aan hun afspraak gehouden en heeft enkele malen met het buurtbestuur overleg gehad. Tijdens deze gesprekken is naar ons geluisterd en gehandeld m.n. op het gebied van veiigheid en bestrijding van grafitti en informatieverstrekking rondom de sloop.
Voorts heeft de stroom bezwaarschriften – ca. 90 buurtbewoners hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de schutting – tot resultaat gehad dat de vergunnning voor het plaatsen van de schutting is teruggebracht tot maximaal 2 jaar i.p.v. 5 jaar.

De stand van zaken – zomer 2009 – is dat het oude ziekenhuis per 1 augustus geheel ontruimd is en gereed gemaakt is voor sloop.
In oktober 2009 zal bekend worden welk bedrijf de sloop zal uitvoeren. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend. De sloop, die onder verantwoordelijkheid van Orbis valt, zal daarna spoedig aanvangen en zal naar verwachting ruim een jaar in beslag nemen.
Uiterlijk 2 weken nadat het terrein veilig wordt opgeleverd kan ook de schutting worden afgebroken. Na de sloop zal Orbis het terrein overdragen worden aan de Gemeente Sittard – Geleen die een groot deel van de sloopkosten voorgefinancierd heeft.

In oktober 2009 zal er informatiebijeenkomst georganiseerd worden waarin de sloopplannen worden toegelicht door het sloopbedrijf.

De Stichting biedt buurtbewoners de gelegenheid om wensen en vragen m.b.t. de sloop voor 14 september 2009 kenbaar te maken bij het secretariaat (Walramstraat 42). Wij zullen deze dan bundelen en doorsturen aan Orbis zodat ze meegenomen kunnen worden bij de afspraken met het sloopbedrijf.

link naar de nieuwbrief van augustus 2009

Link naar Sloopvergunning

Link naar Onderzoek sloopdemarcatie

Geplaatst in Sloop ziekenhuisterrein | Een reactie plaatsen